ГоловнаКаталогБлогРейтингЕ-Пошта 
 
 
Зробити домашньою у вибране  

  Математичні функції  
ABS
ACOS
ASIN
ATAN
ATAN2
CEILING
COS
COT
CRC32
DEGREES
EXP
FLOOR
LN
LOG
LOG10
LOG2
MOD
PI
POW
POWER
RADIANS
RAND
ROUND
SIGN
SIN
SQRT
TAN
TRUNCATE

Числові функції повертають значення NULL, якщо при їх роботі виникає помилка. Наприклад, якщо задати функції аргументи, значення яких перевищують допустимий діапазон або зовсім недопустимі, то функція повертає значення NULL.


ABS

ABS(x)

Ця функція повертає абсолютне значення аргументу х.

ABS(13.5) ->13.5
ABS(-13.5) ->13.5


ACOS

ACOS(x)

Ця функція повертає арккосинус аргументу х або значення NULL, якщо х не знаходиться в діапазоні від -1 до +1.
ACOS(1) ->0.000000
ACOS(0) ->1.570796

ACOS(-1) ->3.141593

Функція ACOS() вперше з'явилась в MySQL 3.21.8.


ASIN

ASIN(x)

Ця функція повертає арксинус аргументу х або значення NULL, якщо х не знаходиться в діапазоні від -1 до +1.

ASIN(1) ->1.570796
ASIN(0) ->0.000000
ASIN(-1) ->-1.570796

Функція ASIN() вперше з'явилась в MySQL 3.21.8.


ATAN

ATAN(x)
ATAN(y, x)

Ця функція повертає арктангенс аргументу х.

ATAN(1) ->0.785398
ATAN(0) ->0.000000
ATAN(-1) ->-0.785398

Функція ATAN() вперше з'явилась в MySQL 3.21.8.


ATAN2

ATAN2(x, y)

Ця функція подібна ATAN(x, y), проте для для вирахування квадранта повернутого значення в ній враховуються знаки аргументів.

ATAN2(1, 1) ->0.785398
ATAN2(1, -1) ->2.356194
ATAN2(-1, 1) ->-0.785398
ATAN2(-1, -1) -> -2.356194


CEILING

CEILING(x)

Ця функція повертає найменше ціле не менше аргументу х.

CEILING(3.8) ->4
CEILING(-3.8) ->-3


COS

COS(x)

Ця функція повертає косинус аргументу х, заданого в радіанах.

COS(0) ->1.000000
COS(PI() ) ->-1.000000
COS(PI() / 2) ->0.000000

Функція COS() вперше з'явилась в MySQL 3.21.8.


COT

COT(x)

Ця функція повертає котангенс аргументу х, заданого в радіанах.

COТ(PI() / 2) ->0.000000
COТ(PI() / 4) ->1.000000

Функція COТ() вперше з'явилась в MySQL 3.21.8.


CRC32

CRC32(str)

Вираховує значення коду циклічної перевірки збитковості аргументу, який являється рядком. Повернуте число є 32-бітовим значенням без знака в діапазоні від 0 до 232-1 або NULL, якщо аргумент має значення "NULL".

CRC32('xyz') ->3951999591
CRC32('0') ->4108050209
CRC32(0) -> 4108050209
CRC32(NULL) -> NULL

Функція CRC32() вперше з'явилась в MySQL 4.1.0.


DEGREES

DEGREES(x)

Ця функція повертає значення аргументу х, перетвореного з радіан в градуси.

DEGREES(PI() ) ->180
DEGREES(PI() * 2) ) ->360
DEGREES(PI() / 2) ) ->90
DEGREES(-PI() ) ) ->-180

Функція DEGREES() вперше з'явилась в MySQL 3.21.16.


EXP

EXP(x)

Ця функція повертає значення e в степені х, де e - це основа натурального логарифма.

EXP(1) ->2.718282
EXP(2) ->7.389056
EXP(-1) ->0.367879
1/EXP(1) -> 0.36787944


FLOOR

FLOOR(x)

Ця функція повертає найбільше ціле значення, яке не більша аргументу х.

FLOOR(3.8) ->3
FLOOR(-3.8) ->-4


LN

LN(x)

Являється синонімом функції
LOG() та вперше з'явилась в MySQL 4.0.3.


LOG

LOG(x)
LOG(b, x)

Ця функція повертає натуральний(з основою е) логарифм аргументу х.

LOG(0) ->NULL
LOG(1) ->0.000000
LOG(2) ->0.693147
LOG(EXP(1) ) ->1.000000

Формат з двома аргументами повертає логарифм х з основою b.

LOG(10, 100) ->2.00000000
LOG(2, 256) ->2.000000

Формат з двома аргументами вперше появився в MySQL 4.0.3. В ранніх версіях функцію
LOG() використовують для вирахування логарифма з основою b аргументу х, використовуючи формулу LOG(х)/LOG(b).

LOG(100)/LOG(10) ) ->2.00000000
LOG10(100) ) ->2.000000


LOG10

LOG10(х)

Ця функція повертає логарифм з основою 10 аргументу х.

LOG10(0) ->NULL
LOG10(10) ->1.000000
LOG10(100) ->2.000000


LOG2

LOG2(х)

Ця функція повертає логарифм з основою 2 аргументу х.

LOG2(0) ->NULL
LOG2(255) ->7.994353
LOG2(32767) ->14.999956

Функція LOG2() дозволяє визначити довжину значення в бітах. Одним з його використань є визначення пам'яті, необхідної для зберігання значення. Функція LOG2() вперше з'явилась в MySQL 4.0.3.


MOD

MOD(m, n)

Ця функція аналогічна оператору m%n (остача від ділення націло). Більш детально про його роботу розповідається в розділі "Арифметичні оператори".


PI

PI()

Повертає значення числа Пі.

PI() ->3.141593

Функція PI() вперше з'явилась в MySQL 3.21.8.


POW

POW(x, y)

Повертає х в степені у.

POW(2, 3) ->8.000000
POW(2, -3) ->0.125000
POW(4, .5) ->2.000000
POW(16, .25) ->2.000000


POWER

POWER(x, y)

Ця функція являється аналогом функції
POW() і вперше з'явилась в MySQL 3.21.16.


RADIANS

RADIANS(x)

Ця функція повертає значення аргументу х, яке перетворене з градусів в радіани.

RADIANS(0) ->0
RADIANS(360) ->6.2831853071796
RADIANS(-360) ->- 6.2831853071796

Функція RADIANS() вперше з'явилась в MySQL 3.21.16.


RAND

RAND()
RAND(n)

Функція RAND() повертає випадкове значення з плаваючою крапкою в діапазоні від 0.0 до 1.0. Функція RAND(n) виконує аналогічну дію, використовуючи n в якості початкового значення для генератора випадкових чисел. Всі виклики з одним і тим же значенням n повернуть один і той самий результат. Цю властивість можна використовувати, коли необхідно генерувати повторну послідовність чисел.(В перший раз RAND() викликається з аргументом n, а потім для отримання наступних чисел в послідовності викликається без аргументів.)

RAND(10) ->0.18109053110805
RAND(10) ->0.18109053110805
RAND() ->0.7502322306393
RAND() ->0.20788959060599
RAND(10) ->0.18109053110805
RAND() ->0.7502322306393
RAND() ->0. 20788959060599

В цих прикладах можна побачити які значення повертає функція RAND() при задані аргументу і його відсутності.
Введення початкового значення для всіх клієнтів проводиться незалежно один від одного. Коли один клієнт викликає функцію RAND(n) для отримання випадкового числа, це ніяк не вплине на результати, отриманні іншими клієнтами.


ROUND

ROUND(x)
ROUND(x, d)

Функція ROUND(x) повертає значення аргументу х, округлене до цілого числа. Функція ROUND(x, d) повертає значення аргументу х, округленого до числа з d знаками після коми. Якщо аргумент d рівний 0, то повернутий результат не має десяткової точки чи дробової частини.

ROUND(15.3) ->15
ROUND(15.5) ->16
ROUND(-33.27834,2) ->-33.28
ROUND(1, 4) ->1.0000

Точна поведінка функції ROUND() залежить від поведінки при операціях округлення вашої математичної бібліотеки. Це означає, що результати, які можна отримати за допомогою функції ROUND(), можуть змінюватися в залежності від операційної системи.


SIGN

SIGN(x)

Ця функція повертає значення -1, 0 або 1, якщо значення аргументу х відповідно від'ємне, рівне нулю або додатне.

SIGN(15.803) ->1
SIGN(0) ->0
SIGN(-99) ->-1


SIN

SIN(x)

Ця функція повертає синус аргументу х, заданого в радіанах.

SIN(0) ->0.000000
SIN(PI()) ->0.000000
SIN(PI() / 2) ->1.000000

Функція SIN() вперше з'явилась в MySQL 3.21.8.


SQRT

SQRT(x)

Ця функція повертає додатній квадратний корінь аргументу х.

SQRT(625) ->25.000000
SQRT(2.25) ->1.500000
SQRT(-1) ->NULL


TAN

TAN(x)

Ця функція повертає тангенс аргументу х, заданого в радіанах.

TAN(0) ->0.000000
TAN(PI() / 4) ->1.000000

Функція TAN() вперше з'явилась в MySQL 3.21.8.


TRUNCATE

TRUNCATE(x, d)

Повертає значення аргументу х з дробовою частиною, заокругленою до d знаків після коми. Якщо аргумент d рівний нулю, то повернутий результат не має десяткової коми або дробової частини. Якщо d більше, ніж кількість десяткових розрядів в х, то вкінці дробової частини додається відповідна кількість нулів.

TRUNCATE(1.23, 1) ->1.2
TRUNCATE(1.23, 0) ->1
TRUNCATE(1.23, 4) ->1.2300

Функція TRUNCATE() вперше з'явилась в MySQL 3.21.16.
  Логін:
  Пароль:
Книга Фріланс на західному ринку
Книга Фріланс на західному ринку

APServer | SiMan CMS | Лічильник відвідувань | Тека сайтів | Рейтинг | Форум | Download | Шаблони сторінок | Посібник Smarty | Підручник PHP | Статті/Огляди